دوره جادوی سرمایه گذاری سودآور

20.000 تومان

در این دوره آموزشی به بررسی وضعیت ثروتمندان واقعی جهان و تفاوت افراد موفق و ناموفق از نظر مالی پرداخته شده و تکنیک هایی برای به دست آوردن پول کافی برای سرمایه گذاری و همچنین بررسی وضعیت دارایی ها برای استفاده از جادوی سرمایه گذاری سودآور پرداخته شده است.

نوع آموزش : تئوری + عملی

مخاطب : افرادی که به دنبال کسب ثروت با روش سرمایه گذاری ثروتمندان واقعی جهان هستند

مدرس : امید فدوی

دوره جادوی سرمایه گذاری سودآور
دوره جادوی سرمایه گذاری سودآور